Ekstra penger til innflytting i Innovasjonscampus Steinkjer

penger-004

Landbruksdirektoratet skal flytte 30 årsverk fra Oslo til Steinkjer. I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 foreslås det å øke Landbruksdirektoratets budsjett for å håndtere de økte utgiftene flyttingen vil medføre.

17 millioner koner ekstra

«Departementet gjer framlegg om ei løyving på 243,7 mill. kroner i 2019. Det omfattar òg ei ekstra løyving på 17 mill. kroner for å dekkje kostnader til rekruttering, dobbel bemanning i kritiske roller, drift og leige av lokale i Steinkjer. Dette gjeld særskild for fagområda skogbruk, landbruks- og naturskadeerstatning og administrasjon. Det blir prioritert høgt å sikre ei god gjennomføring av utflyttingsprosjektet, samstundes med at direktoratet utfører dei andre oppgåvene på ein tilfredsstillande måte.»