Skip to content

Høringsuttalelse fra aktørene i Innovasjonscampus Steinkjer, InnoCamp, om rapporten Ny studiestedsstruktur for Nord universitet

Origo, midtpunktet på InnoCamp. Arkitekttegning
Origo - InnoCamp sitt store fellesområde, slik arkitektene har planlagt det.

Sammendrag

Vi legger vekt på to forhold i høringsutkastet. For det første problematiserer vi selve premisset for rapporten, om at konsentrasjon av fagmiljøer er eneste strategi for å nå målet om god nok kvalitet og måloppnåelse i universitetets virksomhet. For det andre ser vi med undring at InnoCamp ikke er nevnt i rapporten, og vi gir en grundig presentasjon av konseptet og hva vi mener dette kan gi av positive effekter for Nord universitet.

Vi mener at det ikke finnes grunnlag for å si at større og mer robuste fagmiljøer er en nødvendig og tilstrekkelig strategi for Nord universitet. Tvert imot finnes det faktisk grunnlag for å si at dette ikke er tilstrekkelig. Vi mener at deltagelse i konseptet InnoCamp er en minst like god strategi, ikke minst fordi det gjennom mange år har blitt jobbet aktivt med konseptutvikling, med Nord som aktiv medspiller.

NOKUT har jobbet med et prosjekt som drøfter «det gode fagmiljø». De peker blant annet på viktigheten av samarbeid med næringsliv og samfunnsliv.

InnoCamp bygger på en lang historie med oppbygging av en innovasjons- og næringscampus på Steinkjer, og vi mener det er gode grunner for å videreføre dette arbeidet, i stedet for å nullstille det og starte på nytt.

InnoCamp er initiert av og utviklet i tett samarbeid med Nord universitet. Nord har vært den viktigste premissgiveren for prosjektet. InnoCamp er både et bygg og et konsept, og konseptet bygger på forpliktende samarbeid mellom deltagerne. Dette samarbeidet kan Nord nyte godt av, særlig innenfor bransjene landbruk og kreative næringer, men også i alt av undervisning, forskning og regional utvikling.

Gjennom dette samarbeidet kan Nord universitet styrke både forskning og undervisning, og på samme tid styrke sin regionale rolle, slik at den «tredje oppgaven» blir en integrert del av all virksomhet.

Vi vil uttale følgende:

  • Premisset om konsentrasjon av fagmiljø som eneste strategi for økt kvalitet er ikke holdbart.
  • Det er en vesentlig mangel med rapporten at InnoCamp ikke er nevnt, og dette gir en vesentlig mangel i beslutningsunderlaget for styret når det gjelder Nord sin tilstedeværelse på Steinkjer.
  • Nord universitet bør selv gjøre en grundig gjennomgang av alle strategiske muligheter som ligger i InnoCamp-konseptet.
  • Nord universitet har på Steinkjer sin viktigste innovasjon- og næringscampus, bygget opp over lang tid. Tverrfagligheten er viktig her, og det kan ikke være fornuftig for universitetet å bygge ned denne.

Vi mener derfor at Nord universitet bør styrke sin innovasjons- og næringscampus på Steinkjer, gjennom et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med InnoCamp, og med samme tilstedeværelse som nå, med tre fakulteter.

I tillegg vil vi uttale at det etter vår mening er en vesentlig mangel med studiestedsstrukturprosessen at studiestedsstruktur for Handelshøyskolen skal utredes nærmere, og dermed ikke blir en del av beslutningsgrunnlaget for styremøtet 26. juni. For innovasjons- og næringsarbeidet på InnoCamp er det et worst case scenario at både FSV og etter hvert HHN blir flyttet fra Steinkjer. Vi mener et slikt scenario har så stor betydning for endelig studiestedsstruktur at det ikke kan forsvares å gjennomføre slike endringer uten en ny høringsprosess.

Du kan lese høringsuttalelsen i sin helhet ved å trykke på en av lenkene under.