WoodWorks! styrker sin satsing

Knut Dreier – nyvalgt styreleder for foreningen WoodWorks! Cluster og klyngeleder Kjersti Kinderås er fornøyde med at WoodWorks! nå blir en fast organisasjon.
Knut Dreier – nyvalgt styreleder for foreningen WoodWorks! Cluster og klyngeleder Kjersti Kinderås er fornøyde med at WoodWorks! nå blir en fast organisasjon.

Forrige uke var alle medlemmer av WoodWorks!-klyngen invitert til et digitalt stiftelsesmøte for etablering av foreningen WoodWorks! 

– Klyngen vokser og har stor aktivitet, og etableringen av en fast organisasjon inngår som en del av den videre utviklingen av klyngen for å håndtere muligheter og økte ambisjoner som er lagt gjennom samarbeidet, forteller klyngeleder Kjersti Kinderås, som gleder seg over at skog- og trenæringa i Midt-Norge er så offensiv. 

– Medlemmene i klyngen jobber med bærekraftige løsninger som erstatter fossile, som kan lagre CO2 i materialene, og som vil gi lønnsomme, grønne industriarbeidsplasser i fremtiden. WoodWorks!-klyngens visjon er at våre prosjekter skal bidra til å løse klimakrisa, skape ny vekst i hele landet og sørge for at norsk skog tar opp mer CO2 i fremtiden enn i dag. 

Den nystifta foreningen består av vel 70 medlemmer og har sitt hovedkontor på InnoCamp Steinkjer. Organisasjonen består av bedrifter fra de skog- og trebaserte verdikjedene, kunder og leverandører, FoU, myndigheter og forvaltning, samt andre samarbeidspartnere som finansnæringen, avfallsbransjen med flere. 

– Medlemsmassen representerer en av flere styrker i klyngen – arbeid på tvers av sektorer og næringer for å øke verdiskaping i eksisterende bedrifter, skape nye arbeidsplasser og løse klimautfordringene i disse næringene, sier Kinderås.

Ett av de andre fortrinnene Kinderås fremhever er nærheten til kunnskapsmiljø, og tilknytningen til InnoCamp Steinkjer.

– Dette er et viktig fortrinn fordi kun et fåtall av bedriftene i skog- og trenæringen har egne FoU-avdelinger. WoodWorks! skal skape økonomisk merverdi gjennom prosjekter i etablerte bedrifter, i kjente verdikjeder med beste faglige grunnlag. Tilknytningen til InnoCamp blir derfor både spennende og viktig. Her er vi tett knyttet opp mot både forskningsmiljø og flere av våre medlemmer. I dag har ti av medlemmene kontor på InnoCamp Steinkjer og i tillegg er ni andre medlemmer lokalisert eller har kontor i Steinkjer kommune, avslutter Kinderås.

Les mer på WoodWorks! nettsider.